ස්ටාර් ගාමන්ට්ස් 11 වැනි කම්හල බුත්තලට

0
27

ප්‍රමුඛ‍ පෙළේ අන්තර්ජාතික ඇඟලුම් නිෂ්පාදන සමාගම් සමූහයක් වන ස්ටාර් ගාමන්ට්ස් සමූහය (Star) අති නවීන තාක්ෂණයෙන් සවිබල ගැන්වූ නවතම කර්මාන්තශාලාව මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බුත්තලදී පසුගියදා විවෘත කරන ලදි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ආර්ථිකයේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් සහයෝගය දීමේ දැක්ම මූලික කර ගනිමින් මේ ස්ටාර් ගාමන්ට් කර්මාන්තශාලාව විවෘත කිරීමට කටයුතු කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්වාගෙන යන ස්ටාර් ගාමන්ට් සමූහයට එක්වන එකොළොස් වැනි කර්මාන්ත ශාලාව වන මෙය 1,000කට වැඩි පිරිසකට රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කර තිබේ.

ඇඟලුම් කම්හලක් සතුව තිබිය යුතු අති නවීන යටිතල පහසුකම් හා තාක්ෂණයෙන් බුත්තල ස්ටාර් ගාමන්ට් කම්හල සවිබල ගන්වා තිබෙන අතර, ලෝකයේ කීර්තිමත් ඇඟලුම් සන්නාමයන් සඳහා knit clothing නිෂ්පාදන සැපයීමට කටයුතු කරයි. ඇඟලුම් කම්හලෙන් සෑම මසකම රුපියල් මිලියන 60කට වැඩි සෘජු ආදායමක් දේශීය ප්‍රජාව වෙත ලැබෙන අතර, අමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 12කට ආසන්න අපනයන ආදායමක් වාර්ෂිකව උත්පාදනය කරයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here