රුපියල් 20 සමරු කාසි මිලියන 05 ක් ලබන 03 වැනි දා සිට සංසරණයට

0
447


නිව්ස්ෆස්ට්, එම්.ටී.වී චැනල් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්,
එම්.බී.සී නෙට්වර්ක් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්
45/3, බ්‍රේබෲක් පෙදෙස කොළඹ 2.

දු.ක : +94 114 792 700,
ෆැක්ස් : +94 114 792 733

[email protected]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here