මඩකලපුවේ හෙදියන්ටත් දත් ගලවන්න උගන්වයි

0
26

දන්ත වෛද්‍ය ක්‍රමයේ අලුතින් හඳුන්වා දී තිබෙන නවීන දැනුම හා තාක්ෂණික ක්‍රමවේද සම්බන්ධ මූලික හා අර්ධකාලීන දත් සිටුවීම් සම්බන්ධ දවස් තුනක් පුහුණු පාඨමාලා මඩකළපුව ඊස්ටන් ලැගූන් හෝටලයේ දී පසුගිය පැවැත්විණි.

මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කයේ දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් හා ඒ කෂේත්‍රයේ වැඩ කරන හෙදියන් වෙනුවෙන් ඔරම් පෞද්ගලික ආයතනය විසින් මේ පුහුණු පාඨමාලා සංවිධානය කර ඇත. ඔරම් සමූහ පෞද්ගලික ආයතන‍‍යේ සමූහ සභාපති ජාබිර්සාලි, කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ මුස්තාක් ජාබිර් යන අයගේ ප්‍රධානත්ව‍යෙන් ආරම්භ වුණ මේ පුහුණු පාඨමාලාවේ ප්‍රධාන සම්පත් දායකයන් වශෙයන් දත් ශල්‍ය වෛද්‍ය විජයනායහම් තුදිහරන් සහභාගි විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here