පොලිසියෙන් පුවත්

නීති විරෝධී කහ තොගයක් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – සිලාවතුර – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.25

බෝර 12 වර්ගයේ ගිනි අවියක් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – ඇල්පිටිය – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.25

ගිනි අවි දෙකක් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – උඩුගම – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.25

හෙරොයින් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – පිංවත්ත – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.25

හෙරොයින් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – ගල්කිස්ස – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.25

හෙරොයින් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – ගල්කිස්ස – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.25

හෙරොයින් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – මාලිගාවත්ත – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.25

පුරාවස්තු කැණීම් කරමින් සිටි පුද්ගලයින් 06ක් අත්අඩංඟුවට – ගලේවෙල – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.25

මව විසින් සාරි පොටකින් තම දරුවාගේ ගෙල සිරිකර ඝාතනය කර ඇයද එම සාරි පොටෙන් ගෙල වැලලාගෙන හානිකර ගැනීමක් – ගන්දර – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.25

මාරක රිය අනතුරක් – මහව – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.25

මාරක රිය අනතුරක් – වැලිකන්ද – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.24

දිගේ ගිලී අතුරුදහන්වීමක් – කරදයනාරු – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.24

හෙරොයින් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – ගල්කිස්ස – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.24

ගෝඩා සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – කටාන – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.24

විදේශිය නිෂ්පාදිත ආයුධ කිහිපයක් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.24

හෙරට නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – මල්ලාවි – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.24

මෙරට නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – මහව – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.24

මනූෂ්‍ය ඝාතනයක් – බුලත්කොහුපිටිය – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.24

මාරක රිය අනතුරක් -වාද්දූව – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.24

අපරාධ රැසකට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංඟුවට – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.23

මෙරට නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – පරයනාලන්කුලම් – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.23

හෙරොයින් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – පිටකොටුව – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.23

හෙරොයින් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – මාතර – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.23

හෙරොයින් සමඟ සැකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – ඌරගස්මංහන්දිය – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.23

ගෝඩා සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.23

මාරක රිය අනතුරක් – මොරගොඩ – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.23

මාරක රිය අනතුරක් – පන්නල – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.23

අවශ්‍ය කරන සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට ගැනීම සඳහා මහජන සහය පැතීම – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.22

මාරක රිය අනතුරක් – මීගමුව – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.22

මාරක රිය අනතුරක් – බටපොල – POLICE NEWS – පොලිස් පුවත් – 2021.01.22