ඉදිරි මාස දෙක තුළ ලංකාවේ සිටින සියලුම භයානක සිරකරුවන් බූස්ස බන්ධනාගාරයට

0
67ඉදිරි මාස දෙක තුල මාස ලංකාවේ සිටින භයානක යයි කියන සිරකරුවන් සියලු දෙනාම බූස්ස අධි ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරයට ගෙන එන බව බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු පිලිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්ත මහතා පැවසිය.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here