Home දේශීය පුවත් අපරාධයක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ මුවාමවන් පුරවැසි සමාජය බිය වැද්දීමේ උත්වසහයට එමරහිමවමු

අපරාධයක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ මුවාමවන් පුරවැසි සමාජය බිය වැද්දීමේ උත්වසහයට එමරහිමවමු

by Hela news

පසුගිය දින වල එනේ හදිසි තත්වත්වවය ප්‍රකාශ කිරීමට මපර රමේ පවතින සමාජ ආර්ථික
මද්දශපාලනික තත්වවයන් හා මසෞඛ්‍යමය ක්මෂේත්‍රමේ පැනනැගී ඇති ගැටලුකාරී තත්වවය
සේබන්ධව අදහසේ දක්වන මතයන් හා විමේචනයන් ඉදිරිපත්ව කරන ඒ පිළිබඳ ලියන
වවදයවරුන්, වෘත්වීය සමිති නායකයින්, මද්දශපාලන ක්‍රියාකාරිකයින් ,සමාජ මාධය
ක්‍රියාකාරීන්, කළ ප්‍රකාශ සේබන්ධමයන් අපරාධයක් පිළිබඳ පරීක්ෂණ කිරීමේ මුවාමවන්
අපරාධ පරීක්ෂණ මදපාර්ථුමේන්ුවට කැඳවන ආකාරය නිරීක්ෂණය කළ හැකි විය. එම
ප්‍රකාශ සිදුකළ පුද්දගලයින් බිය ගැන්ීම හා ඔවුන් කරදරයට පීඩාවට පත්වකිරීමත්ව මපාදු
සමාජය හා පුරවැසි සමාජය බියවැද්දීේ ත්ව අරමුණු කරමගන සූක්ෂම සැලසුේසහගත
මමනෝවිදයාත්වමක මමමහයුමක් මපාලිසේ මදපාර්ථතමේන්ුව විසින් සමාජය මත දියත්ව කර
මුදා හැර ඇත .


ඒ සඳහා අපරාධ නඩු විධිවිධාන සංග්‍රහමේ ඇති ප්‍රතිපාදනද අවභාවිතා කරමින් ඇත.
භාෂණමේ නිදහස, මතාරුරු දැන ගැනීමේ ඇති අයිතිය ,මතාරුරු රැසේකිරීමේ ඇති අයිතිය
,මතාරුරු හුවමාරු කර ගැනීමේ ඇුළු ඒ සේබන්ධව මකමරන දුරකථන සංවාද පවා
පදනේමකාට ගනිමින් ඒවා ද අපරාධ මමය කරුණක් සේබන්ධමයන් පරීක්ෂණයන්ට
සහාය ලබා ගැනීම සඳහා යැයි පවසමින් බිය කරදරය හා පීඩනය පුරවැසි සමාජය මත
මුදාහරිමින් නැත.


මපාලිසේමදපාර්ථතමේන්ුව යටමත්ව ඇති අපරාධ පරීක්ෂණ මදපාර්ථුමේන්ුවත්ව පරිගණක
අපරාධ අංශයත්ව අපරාධ නඩු විධිවිධාන සංග්‍රහමේ.(109)(6) අන්තර්ථගත ප්‍රතිපාදන අවභාවිතා
කරමින් බිය ගැන්ීමට සැලැසේීම හා කරදරයට පත්ව කිරීම සිදුකරනු ලබයි.
එහිී අදාළ පුද්දගලයා කැඳවනු ලබන්මන් කුමන වරදක් කුමන පරීක්ෂණයක් අරභයා දැයි
දන්වා සිටින්මන් නැත. තමන් කැඳවන්මන් කුමන අපරාධයක් සේබන්ධව දැයි සාක්ිකරු
මගන් සඟවන්මන් නේ එමඟින් අදාල පුද්දගලයාමේ අයිතිවාසිකේ උල්ලංඝනය මේ.
මමමගින් සේවාභාවික යුක්ති මූලධර්ථමමේ ආරක්ෂාව පුරවැසියාට අහිමි කර ඇත.
එම අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම ආණ්ඩඩුක්‍රම වයවසේථාමේ 126 වගන්තියට පටහැනි බැවින්
මානව හිමිකේ නඩුවක් පැවරීමට ද ුඩුමදන වරදකි.


සන් මන් ය මනාවන වරදක් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්මන් නේ ඒ සඳහා අදාල බල
ප්‍රමද්දශමේ මමහේසේත්‍රාත්වවරයාමගන් බලය ලබාගත යුු ය. අපරාධ නඩු විධිවිධාන සංග්‍රහමේ
118 වගන්තිමය මමය පැහැදිලිව සඳහන්ව ඇත. එමසේමනාමකාට ක්‍රියා කිරීම රමේ නීතිය
මපාලිසේ මදපාර්ථතමේන්ුව විසින් අවභාවිතා කිරීමකි. උල්ලංඝනය කිරීමකි .රමේ පවතින
තත්වවය සේබන්ධමයන් යේ මතයක් ලිඛිතව මහෝ වාචිකව පළ කළ පුද්දගලමයක්
පරීක්ෂණයකට කැඳවා බිය වැද්දීම හා කරදරයට පත්ව කිරීම මගින් මුළු සමාජය ුළම භීතිය
සේමේක්ෂණ ය කිරීම නේ එය පැහැදිලිව මමරට ජනතාවමේ මූලික අයිතිවාසිකේ උදුරා

ගැනීමකි. අදහසේ ප්‍රකාශ කිරීම හා භාෂණමේ නිදහස උදුරා ගැනීමකි . මේ ය පැහැදිලිවම
මමම ක්මෂේත්‍රය ුළ ක්‍රියාකිරීමේ තම බල වපසරිය ඉක්මවා මපාලිසේ මදපාර්ථුමේන්ුව
කටයුු කිරීමකි. එය පැහැදිලිව මේ වන විට විදයාමාන මවමින් ඇත.


මකාවිඩ් වසංගත තත්වවය උග්‍ර ීමත්ව සමග එදිමනදා ජන සමාජමේ පැවැත්වමට හා
ක්‍රියාකාරීත්වවයට හමුදාමය මැදිහත්ව ීේ ඉහළ මගාසේ ඇති වාතාවරණයක මමවැනි අනීතික
ක්‍රියා මගින් පුරවැසියන් බියවැද්දීම හා කරදරයට පත්ව කිරීම රමේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මානව
අයිතිවාසිකේ වලට භාෂණමේ නිදහසට එල්ල කරන බලවත්ව තර්ථජනයකි. අතයවශය මසේවා
පවත්වවාමගන යාමේ මුවාමවන් පසුගිය දා ජනාධිපතිවරයා හදිසි තත්වවය ප්‍රකාශයට පත්ව කර
ඇති බැවින් ඉහත තත්වත්වවය තවත්ව ීව්‍ර ී රමේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා පුරවැසි අයිතිවාසිකේ
හැකිළී යාමේ අනුරක් අබියස , අප ජන සමාජය දිගු කාලයකට හදිසි නීතියට යටත්ව
කිරීමේ ආණ්ඩඩුමේ යටි වුවමනාවට ඉඩ මනාදිය යුු බව අප අවධාරණය කරමු.

0 comment
0

Related Posts

Leave a Comment