හර්ෂ අල්විස්

කිසිම ආගමක් නිවැරදි නෑ | හර්ෂ අල්විස්ගෙන් ප්‍රකාශයක්

ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු පක්ෂයේ භාණ්ඩාගාරික හර්ෂ අල්විස් මහාතා

harsa de alvis

වසර තුතකින් ලොව මුහුණ දෙන ආහාර හිගය ජාතියක් ලෙස ජයගමු.

හර්ෂ අල්විස් මහතා භාන්ඩාගාරික ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු පක්ෂය.

අභියෝගයට සූදානම්ව

ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු 02

ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු