සුමනාවතී ගුරුමෑණියෝ

මම හොඳට හොඳයි, නරකට නරකයි, විඩියෝ සාක්ෂී සහිතව සිදු කෙරු හෙලිදරව්ව