සුබද්‍රා ගුරුමෑණියෝ

පරම්පරාවෙන් පැවත එන රෝඩී රැහේ ප්‍රබල ගුරුකම්