ශ්‍රි ලංකාවේ අංක 1කේ ආයුර්වේද නිෂ්පාදන සමාගම වික්‍රමාරච්චි රසායනාගාරය | Helanews

වසර 40ක් පුරාවට ජනතාව වෙනුවෙන් කැපවූ වික්‍රමාරච්චි රසායනාගාරය | රුවසම්පත

වික්‍රමාරච්චි රසායනාගාරයේ දුර්ලභ පැළෑටි එකතුව | රුවසම්පත