වැඩිවන විශ්‍රාම වැටුප ජුලි 10 දා සිට

0
114විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාවය මෙම මාසයේ සිට ඉවත් කිරිමත් සමඟම වැඩිවන වැටුප් ජුලි 10 වැනි දා සිට ලබාදීමට නියමිත බව විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here