වතු කම්කරු වැටුප මාර්තු පළමු වැනිදා සිට වැඩි කෙරේ

0
57වතු කම්කරු දෛනික වැටුප මාර්තු පළමු වැනිදා සිට රුපියල් 1000 දක්වා වැඩි කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here