රසායන විද්‍යාව සඳහා වන නොබෙල් ත්‍යාගය විද්‍යාඥයින් තිදෙනකුට

0
932019 වර්ෂයේ රසායන විද්‍යාව සඳහා වන නොබෙල් ත්‍යාගය ලිතියම් අයන කෝෂ වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්ධව කටයුතු කළ විද්‍යාඥයින් තිදෙනකුට හිමිව ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here