මකර ලග්නය

මකර ලග්නය

2020 වසර මකර ලග්නයේ ඔබට කොහොමද ? 2020 makara Lagna palapala

මකර – Makara lagnaya

මකර ලග්නය පලාපල 2019/07/01 sagara samtath ( www.helanews.lk)