බූස්ස බන්ධනාගාරයේ දිගු කාලයක් සිටි නිලධාරීන්ට ස්ථාන මාරු

0
29බූස්ස විශේෂ බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින දරුණු ගනයේ පාතාල හා මත්කුඩු ජාවාරම්කරුවන් සමඟ සමීප සබඳතා පවත්වමින් දිගු කාලයක් එකම සේවා ස්ථානයක රැඳී සිටින ජේලර්වරුන් ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් වෙනත් සේවා ස්ථාන වෙත මාරුකරු යැවීමට බන්ධනාගාර මූලස්ථානය තීරණය කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here