පෙට්‍රල් බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් අ‘පුර දුම්රිය සහකාර ආරක්ෂක අධිකාරිවරයෙක් රෝහලේ

0
43අනුරාධපුර දුම්රිය ආරක්ෂක හමුදාවේ සහකාර අධිකාරී කාර්යාලයේ විවේකාගාරයට කිසිවකු විසින් පෙට්‍රල් බෝම්බයක් එල්ල කිරීමෙන් එහි රැදී සිටි සහකාර ආරක්ෂක අධිකාරීවරයෙකු තුවාල ලබා අනුරාධපුර රෝහලට ඇතුළත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here