ප්‍රභා ගුරුමෑණියෝ

පිටරට ගිහින් දුක් විඳින ඔයා ඇසිය යුතුම කතාව