පිංවත් ගුණවතී මෑණියෝ

සාක්ශී සහිතව ඔප්පු කර විශ්වාසය තහවුරැ කෙරු විශ්මිත ගුරුකම්