"දරුවෝ කන්න දෙනවා කියල බුදියන් ඉන්න බැහැ"

0
173දෙපා වාරු නැති වුවත් තවමත් ගොවිතැනේ යෙදෙන හැට දෙහැවිරිදි ගොවි පියකු පිළිබඳ අනුරාධපුරයෙන් වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here