සියලුම ලිපි සහ වීඩියෝ පහත සදහන් වේ.

ලිංගික ශක්තිය ඉක්මනින් වඩවන ඉසිවර රහස | Travel with Helanews |

මහරගම පිලිකා රෝහලේන් ගිලිහුනු අපේක්ෂාවන්ට නැවත පන දෙන හෙලවෙදදුරා | Travel with Helanews

මහරගම පිලිකා රෝහලේන් ගිලිහුනු අපේක්ෂාවන්ට නැවත පන දෙන හෙලවෙදදුරා | Travel with Helanews

හෙල වෛද්‍ය වජිරජීව සරත් කුමාර

වසවිස කැවී රෝගි වු දනන්               හට පිලිකා හැදුන දන මරැ තුරැලට        යවනවද ජීවක වජිර ජීව වෙද                    හමුවුනිද සත්මහා දන්න ඔබ නිදුකින           බැබලුනිද ගලේවෙල ප්‍රදේශයට පසුගිය සමයේ වැටුනු මහ වැස්සෙන් ඇල දොල පිරි ඉතිරි යයි . වැව් අමුණු වේලි පුපුරා යන්නට මෙනි.ගලේවෙල හංදියෙන් වමට හැරි කිලෝමිටර් 10ක් 15ක් ගිය […]

ජීව බල වෙද මැදුර

[video src="https://www.helanews.lk/wp-content/uploads/2020/01/ජීව-බල-වෙද-මැදුර.mp4" /]

වෛද්‍ය වජිරජීව හෙළ නිවුස් වෙත වෙදරහස් හෙලිකරයි පිලිකා බගන්දරා නසයි (02)

ජීව බල වෙදමැදුරේ විශ්මිත වෙදකම 01

හෙළ වෙදකමින් පිළිකාවට තිත හෙළ ආයුරේද වෛද්‍යය වජිරජීව සරත් කුමාරහැදින්වීම 01 www.helanews.lk

Nugasewana Ayurveda Doctor Segment 2019-11-15 | Rupavahini

Health and beauty tips – Dr. Wajirajeewa Sarath Kumara

Pulasthi Ayurveda – Dr.Vajirajeewa Sarath Kumara

පිළිකා රෝගීන් මම නිට්ටාවට සුව කරනවා