ජනාධිපතිවරණය නිරීක්ෂණයට විදේශීය මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් 4ක්

0
84


ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා විදේශීය මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් 4ක් මෙරටට පැමිණීමට නියමිත බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ජනාධිපතිවරණයේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා විදේශීය මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් 4කට අවසර ලබාදී ඇති අතර ඉන් 3ක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ආරාධනය මත මෙටට පැමිණේ.

මේ වනවිට එම නිරීක්ෂකයන් මෙරටට පැමිණෙමින් සිටින අතර ඔවුන් දිවයින පුරා සිය නිරීක්ෂණ කටයුතු මෙහෙයවීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here