පාරම්පරික නිල වෛද්‍ය චන්ද්‍රපාල මහතා

මතු පරපුර උදෙසා නිල වෙදකම නොමිලේම ලබා දෙන හෙළ වෙදදුරා | Travel with Helanews

දහස් රෝගීන් හට සුවය ලබා දෙන පාරම්පරික නිල වෙදකම | Travel with Helanews