ගුණවතී ගුරුමෑණියෝ

කොත්මලේ ගිය ගමනින් වැඩ වරදී, ඇත්ත ඇති සැටියෙන් වැටහේ