කපිල පද්මසිරිි - ?❌ 7❌- කොලඹ දිස්ත්‍රික්කය

කපිල පද්මසිරි ?❌ 7❌ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කපිල පද්මසිරි ?❌ 7❌ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කපිල පද්මසිරි ?❌ 7❌ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කපිල පද්මසිරි ?❌ 7❌ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කපිල පද්මසිරි ?❌ 7❌ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කපිල පද්මසිරි ?❌ 7❌ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

ඇයි අපි කපිලව පාර්ලිමේන්තුවට යැවියයුත්තේ

කපිල පද්මසිරි ?❌ 7❌ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය