කටක ලග්නය

කටක ලග්නය

2020 වසර කටක ලග්නයේ ඔබට කොහොමද ? 2020 kataka Lagna palapala

කටක – Kataka lagnaya

කටක ලග්නය පලාපල 2019/07/01 sagara samtath ( www.helanews.lk)