අයවැය දෙවැනි වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 99 කින් සම්මතයි

0
10අයවැය දෙවැනි වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 99කින් අද(21) පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here