අපනයන ආදායමෙන් 35%ක්, දළ දේශීය ආදායමෙන් 7%ක් උපයන ශ්‍රී ලාංකික විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ට තවමත් ඡන්ද අයිතිය නැහැ

0
168


අපනයන ආදායමෙන් 35%ක්, දළ දේශීය ආදායමෙන් 7%ක් උපයන ශ්‍රී ලාංකික විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ට තවමත් ඡන්ද අයිතිය නැහැ – LankatruthLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here